aheologija kolekcionarstvo istorija mali oglasi internet aukcije forum chat knjiga gostiju zanimljivosti svetske misterije
   
  Arheologija
  Istaknuti vladari
 

Dinastija Ramzes

      Ramzes (egip.bog Ra ga stvorio).ime jedanestorice faraona iz XIX i XXdinstije. Ramzes I (oko 1314-1312 pre n. e.) osniva~ XIX dinastije. RamzesII (1301-1235 pre n.e.) sin Seta i,jedan od najve}ih vladara u istoriji Egipta.Da bi umanjio rastucu politicku vlast tebanskog klera Amona i da bi se  pribli`io Siriji ugro`enoj od Heta koji su spremali koaliciju protiv Egipta, premesto je svoju predstonicu u Pi-Ramzesu (Kantir,u blizini Tanisa), i znacajno je jacao vojsku.Pete godine njegove vladavine odigrala se bitka sa Hetskim vladarom Muvatalijem,u Kvadesu na Orontu : najverovatnije je Ramzes II pobedio.Posto je umirio Kanahan , gde je Muvatali izazvao pobunu , krece na sever i ponovo pobe|uje neprijatelja. Muvatalijeva smrt 1295. dovodi do krize koja slabi hetsku drazavu. Asirci sve vise jacaju, tako da Ramzes II zakljucuje ugovor o savezni{tvu sa novim hetskim kraljem Hatusilijem III.Tada se otvara era prosperiteta :Egipat postaje najbogatija zemlja istocnog Mediterana .To narucito potvr|u gigantske gra|evine gra|ene po zahtevu Ramzesa II: hipostalna sala u velikom hramu Amona-Ra u Karanaku, hram Abu-Simbel u Nubiji , i Rameseum .zagrobni hram u Tebi. Kraj vladavine obele`en je zna~ajnim spoljnim dogadjaima: asirsko napredovanje u Mesopotamiji i ekspanzija"naroda sa mora"koji tragaju za novim zemljama, osnivaju savez i kre}u na jug. Sin i naslednik Ramzesa II, Mineptah, prvi put ih je potisnuo. Ramzes III (1198-1166 pre n.e.) prvi je faraon XX dinastije. Sa`uvao je Egipat  od pokusaja invazije"naroda sa mora", ali je izgubio dobar deo poseda u Aziji. Unutrasnji problemi i zavere doveli su do kraja carstva.                  

Tutankhamon

       Umro je kao mladic otpilike 1337.godine pre n.e.,mnogo rano  da bi mogao zahvatiti politicku  sudbinu svoje zemlje. Pokopali su ga u najdivniji grob svih vremena. Bio je to Tutankhamon, faraon 18.dinastije. Kralj je po~ivao u trostrukom sarkofagu, od kojih onaj poslednji bio izra|en od cistog zlata , te`ak1110kg. Njegova zlatna mrtvacka maska ukrasena plavom fajansom i drugim dragim kamenjem, spada me|u najvece dragocenosti naseg sveta.

Tutankhamonova grobnica  

       U grob je vladara otpratilo 2000 kipova, kola i dragulja, svedo~anstava njegovog neizmernog bogastva. Sa njim je umrlo,pocevsi od godine 1922, kada je otkriva~ groba, Hauard Karter, polozio ruku na vrata  mrtva~ke jame u Dolini kraljeva, vise od dvadeset osoba koje su u`estvovale  u  otkopavanju .Umrle su kroz  nekoliko  minuta pod misterioznim okolnostima  koje su bile nedovoljno razja{njene ili uop{te nisu razja{njene, a u Kairu su se ugasila svetla.U tom ~asu rodila se legenda o"faronovom proklestvu".Ubuduce su svi oni koji su imali posla sa mrtvim  kraljem i njegovim blagom odlazili  na posao sa jezom srcu. Evo kako se otkri}e grobnice odvijalo:

        Tuthankhamonov grob nalazio se na nekom vrlo dubokom polozenom mestu  u Dolini kraljeva.Pescane oluje i kise zamele su ulaz. Neposredno iznad ulaza u grobnicu stajalo je nekoliko koliba onih radnika koji su bili zaposleni na iskopavanju .Ispod njih je 4.novembra 1922. otkriveno kameno stepeni{te, uklesano u stenu. Taj je dan znacio pocetak jednog  od najuzbudljivijih nalaza na{eg veka. Sutradan je radnicima uspelo da odstrane hrpe krhotina zemlje i kamenja koje su le`ale na stepeni{tu sto je vodilo  u dubinu. Na podno`ju dvanaeste stepenice pokazao se gornji deo zatvoren krecom premazanih i zaklju~anih vrata.Na tim su se vratima nalazili neosteceni pecati mrtvackog grada, kraljev pe~at sa {akalom i devet zaraobljenika, dokaz da je taj grob pripadao vrlo uglednoj osobi. Kasnije, kad su oslobo|ena citava vrata, otkriveni su daljnji pecati s Tutankhamonovim imenom.    

     Hodnik iza vrata bio je od poda do tavana napunjen izlomljenim kamenjem. Na kraju hodnika nalazila su se druga vrata,slicna prvima. Kad su kroz njih probu{ili rupu i povukli zapaljenu sve}u i kada su uspeli zaviriti  u prostoriju koja se nalazila iza tih vrata, promatracima je zastao dah: citava je soba bila puna zlata.Zlato, kamo god bi skrenuo pogled,s neobicnim zivotinjama, kipovima i dragocenostima neizmerene vrednosti. Kad su otvorena poslednja zapeca}ena vrata, kao da je citav svet zadr`ao dah.Tu je stajala golema grobnica u obliku skrinje okovana zlatom i ukrasena zlatno modrom fajansom.Oko nje stajali su darovi mrtvima, na severnoj strani sedam magicnih vesala pomocu kojih je kralj mogao preci preko reka podzemnog sveta.U prvoj {krinji nalazila se druga, zlatna skrinja prekrivena mrtvackim pokrovom.Posto je ta {krinja  otvorena, pokazala se treca, a u njoj cetvrta skrinja. Kada su uzbu|eni arheolozi  otvorili i tu poslednju skrinju, pokazao se `uti sarkofag od kamena netaknut, gotovo nadzemaljski.^uvala ga je neka boginja rasirenih krila i ruku.U dubokoj {utnji podignuta je 12 metri~ki tona te{ka ploca kamenog sarkofaga.Svetlo je palo na platnene ovoje, ispod kojih su ugledali, zlatan kip djecackog kralja.

      Kraljeva mumija izvanredno pa`ljivo je istra`ena, te je otkriveno, da je verovatno poginuo usled udarca u glavu, koje je izazvalo krvarenje u mozgu. Tutenkhamon ostaje okru`en tajnama."O majko Nut",tako je zapisana poslednja molba osamnaestogodi{njeg kralja na sarkofagu,"rasiri svoja krila nada mnom kao neprolazne zvezde."Vi{e od tri hiljade godina boginja je to cinila cuvaju}i faraona pred pogledima sveta.

 

 

 


Hram u Abu Simbelu


Ramzes II

Ramzes II

 

Tutkankhamonova zlatna maska

 

 

Tutankhamonova grobnica

Tutankhamon

 

 
   
 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement